คณะสังคมฯ ได้ ๔.๔๑ คะแนน ระดับ “ดี” ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานกรรมการ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร., รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และ อาจารย์สกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อาทิ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการตรวจประเมินดังกล่าว มีการสัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ตัวแทนนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการหรือตัวแทนชุมชน และการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการ วิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้คะแนนประเมิน ๔.๔๑ คะแนน อยู่ในระดับดี
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา