การปรับปรุงหลักสูตรในสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์​ ผ่านสภามหาวิทยาลัย​ มจร แล้ว

ผ่านสภามหาวิทยาลัย​ มจร แล้ว!!!!
การปรับปรุงหลักสูตรในสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์​ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๒๗​ ส่วนงาน
๒.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๒๓ ส่วนงาน
๓.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ส่วนงาน ๑๖ ส่วนงาน
รวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค​ จำนวนทั้งสิ้น ๖๖ ส่วนงาน
ทั้งนี้​ มีผู้บริหาร​ และ​คณาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ส่วนกลางและ​ส่วน​ภูมิภาค​ อาทิ​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ เข้า​ร่วมชี้แจง​ในการประชุม​สภา​มหาวิทยาลัย​ ครั้ง​ที่​ ๘/๒๕๖๓​ วันที่​ ๒๗​ สิงหาคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๓.๐๐​ น.​ ณ​ ห้อง​ ๔​๐​๑​ ตึก​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย