ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ เรื่อง การงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ​งาน​

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ เรื่อง การงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕
———————————————————————

ให้ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา งดการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดปริมาณฝุ่นตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น สำหรับวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันปฏิบัติงานแทนวันพระ ให้พิจารณาตามสถานการณ์ โดยมอบหัวหน้าส่วนงานระดับคณะหรือส่วนงานเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณาแจ้งงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไป​ ในส่วนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้มาปฏิบัติการเฉพาะผู้ที่มีภารกิจสำคัญ โดยการไม่มาปฏิบัติงานในวันดังกล่าวไม่ถือเป็นการขาดงานและไม่นับเป็นวันลา

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒