คณะสังคมฯ ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน
ในการนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้กล่าวให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์
จากนั้น ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบ และแนวปฏิบัติระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา