กจพ​ เข้มวิชาการ​ จัดสัมมนา​ “มุมมอง​พระ​พุทธศาสนา​สำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มุมมอง​พระ​พุทธศาสนา​สำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่” ณ ห้อง B508 – B509 ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ และ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิด

วิทยากรประกอบด้วย พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ป.ธ.๙ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร นายพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) นักการเมืองรุ่นใหม่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ระหว่างนิสิตในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในเรื่องมุมมอง​พระ​พุทธศาสนา​สำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก