คณบดีคณะสังคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา