หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ จัดโครงการพัฒนา​ศักยภาพ​นิสิต​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๓​

วันที่​ ๒๖ ธันวาคม​ ๒๕๖๓​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย​ รศ.ดร.โ​กนิ​ฏ​ฐ​์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ จัดโครงการพัฒนา​ศักยภาพ​นิสิต​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๓​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อเสริมสร้างทักษะ​การเรียนรู้​ด้านการทำวิจัย​ในเชิงปริมาณ​และคุณภาพ​ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท​ ปริญญาเอก​ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการทำวิจัย​ ภายในโครงการ​มีการบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ ศาสตร์ว่าด้วยการทำวิจัยอย่างมืออาชีพ​ โดย​ รศ.ดร.โยธิน​ แสวงดี​ วิทยากรพิเศษ​ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย​เป็นอย่างดี​ ณ ห้องบัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ B110-111​ ชั้น​ ๑​ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา