ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ คณะสังคม​ฯ​ ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและจัดทำข้อสอบกลาง​ ภาค​การศึกษา​ที่​ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่​ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.​โก​นิ​ฏ​ฐ​์​ ศรีทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ฝ่ายวิชาการ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร., พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ห้อง B ๓๑๒ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบชุดข้อสอบแก่คณะกรรมการประจำรายวิชา เพื่อพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาพ/ข่าว : นเรศ ฤทธิเดช