ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ การจัดทำแผนของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะ สังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา