คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย มจร

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์/กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา