เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ระดับ “ดีมาก” ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานกรรมการ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ และ ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๔.๐๖ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

 

ข่าว : เรวดี จรรยา