นิติศาสตรบัณฑิต ได้ระดับ “ดี” ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุก​เพ็ง​ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก กรรมการ และ รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้​ ผลการตรวจ​ประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับ​หลักสูตร​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ ได้คะแน​นประเมิน​ ๓.๗๘ คะแนน​ อยู่​ในระดับดี
ข่าว : เรวดี จรรยา