คณะสังคมฯ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฟังบรรยายพิเศษ “คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา”

นอกจากนี้ ภายในโครงการมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้บรรลุเป้าประสงค์” โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และกิจกรรมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้น พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม และนำบูชาพระรัตนตรัย

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา