คณะสังคมฯ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฟังบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายในโครงการ ภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันในด้านสังคมศาสตร์” โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคบ่าย มีการเสวนา เรื่อง “สถานการณ์ทางการเมืองไทยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” โดย ๑. พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม หัวหน้าพรรคสร้างชาติ ๒. รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๓. ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

การเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจไทยยุคโควิด : ไปต่อหรือพอแค่นี้” โดย ๑. รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ๒. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา ๓. ดร.ธเนส เตชะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการตลาด ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การเสวนา เรื่อง “ทักษะการพูดในเชิงบวกกับการพัฒนาสังคมยุคปัจจุบัน” โดย ๑. ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ นักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

และการเสวนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย” โดย ๑. ดร.ธปภัค บูรณสิงห์ ผอ.กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ๒. นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ๓. อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธีและการไกล่เกลี่ย ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

จากนั้น รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และกล่าวปิดโครงการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

ข่าว : เรวดี จรรยา