คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร

21 – 26 กรกฎาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร โดยมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานกรรมการ ณ ห้อง B109 อาคารเรียนรวม โซนบี มจร วังน้อย