ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมฯ ร่วมกิจกรรมบวชใจ อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษานี้

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมบวชใจ อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษานี้ เครือข่ายพลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธาน ณ วัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม