ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

0
314

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการประชุมดังกล่าว ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการชุดนี้ ให้มีหน้าที่ ๑. ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่นำหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ไปจัดการเรียนการสอน ๒. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ความเห็น พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมเรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ

 

 

 

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา