คณะสังคมฯ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฟังบรรยายพิเศษ “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” และ “เทคนิคการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้บรรลุเป้าประสงค์”

0
15
วันพุธที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในโครงการ ภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตให้บรรลุเป้าประสงค์” โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และกิจกรรมปฏิบัติการ (Workshop) “จัดทำโครงการในแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต” โดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
จากนั้น รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา