แนะแนวการศึกษา

แนะแนวการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ๗ หลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี ๖ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๒ ปี ๕ หลักสูตร

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspngภาควิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๔ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
        ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
        ๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๔ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
        ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
        ๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspngภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๒ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspngภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspngภาควิชานิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต