รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตามอบปัจจัยสมทบทุนกิจกรรมนิสิต​จิตอาสา​ ทำความดีคืนสู่​สังคม​ CSR​ MCU​ Festival ๒๐๑๙

วันพุธ​ที่​ ๒๓​ มกราคม​ ๒๕๖๒​ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ให้ข้อคิดเห็นแก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในการทำกิจกรรมนิสิต​จิตอาสา​ ทำความดีคืนสู่​สังคม​ CSR​ MCU​ Festival ๒๐๑๙ วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หมู่บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเงินในการทำกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. มอบ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง มอบ ๑,๐๐๐ บาท