รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

วันที่ ๖​ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม​ โซน​ D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา