ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๗​ พระอุดมสิทธินายก,​ รศ.ดร.​ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด​โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ภายในโครงการ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๗ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะสาขาและกลุ่มวิชาเลือกเสรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระครูชินวีรบัณฑิต,​ ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมของแต่ละหลักสูตร ในการนี้ พระเมธีวัชรประชาทร,​ ผศ.ดร.​ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตาเป็นประธานปิดโครงการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๒๘ รูป/คน ณ ห้อง ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพ : พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร.
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.