คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการ
การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ โครงการดังกล่าวมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา, อาจารย์จ่ามยุ้น ลุงเฮือง เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม ให้คำชี้แนะแนวทางในการทำงานกลุ่ม (Work Shop) และดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ ที่มามอบความรู้ให้กับนิสิตในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้อง B๑๐๗ – ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : เรวดี จรรยา/ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด/อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา
ข่าว : เรวดี จรรยา