ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล,รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี และ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา