มจร​ แต่งตั้ง​รองศาสตราจารย์​ สาขาวิชา​รัฐศาสตร์​

มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​อายุ ๕๐ ปี วุฒิการศึกษา น.บ.(นิติศาสตร์), พธ.บ.(รัฐศาสตร์), MA.(Political Science), Ph.D.(Political Science) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๙ สังกัด​ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์​ ทั้งนี้​ ตั้งแต่​วันที่​ ๕​ กันยายน​ พ.ศ.๒๕๖๑​ เป็นต้นไป