อธิการบดี มจร ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการมอบหมายงาน

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการมอบหมายงานของอธิการบดี โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ทั้ง ๔ คณะ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา