ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด : กำหนดการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑