คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

0
289
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์, พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา